Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Oficjalnie stowarzyszenie Akcji Katolickiej w Polsce zostało zawiązane w roku 1930, a w roku 1934 dokonano reorganizacji wzorując się na modelu włoskim. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności Akcja stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, a jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W myśl Statutu zadaniem Akcji Katolickiej jest zespalanie, organizowanie i wyrabianie zrzeszeń katolickich dla celów apostolstwa świeckiego, wprowadzania w czyn obrony zasad katolickich w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego wskazaniami Stolicy Apostolskiej.

Od samego początku w formacji wewnętrznej członków Akcji największą wagę przywiązywano do uczestnictwa we Mszy św. nabożeństwach oraz do modlitwy i przystępowania do sakramentów św. W celu pogłębienia duchowości i wiedzy religijnej członkowie Akcji studiowali Pismo św., katechizm i nauczanie papieży, literaturę dogmatyczną i liturgiczną, a także czasopisma organizacyjne. Formacja duchowa, wyszkolenie oraz wiedza, zdobyte przez członków Akcji Katolickiej w oddziałach jej stowarzyszeń, umożliwiały i ułatwiały im działalność apostolską w środowisku społecznym, celem jego odrodzenia i pozyskania dla Chrystusa. W ramach apostolstwa zbiorowego członkowie uczestniczyli w obchodach uroczystości i świąt kościelnych w parafii oraz przygotowywali ich oprawę zewnętrzna.

Rozwijano także różnorodne formy apostolstwa indywidualnego. Polegało ono na wykonywaniu przez wybitniejsze jednostki, bądź też przez cały oddział, pewnych prac w parafii. I te zadania określano mianem właściwej Akcji

Po II wojnie światowej pomimo poważnych trudności czynionych przez władze państwowe, przystąpiono w 1945 r. do wznawiania bądź zakładania oddziałów Akcji Katolickiej, niestety w roku 1949 nastąpiło rozwiązanie wszystkich stowarzyszeń przez władze komunistyczne. W Wieprzu nie odnaleziono dokumentów mówiących o działalności Akcji Katolickiej w parafii w okresie przedwojennym. Być może jest to związane z dużymi brakami w notatkach kronikarskich z okresu międzywojennego. Oficjalnie powstanie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wieprzu datuje się na dzień 10 X 1997 r. Członkowie w swej działalności skupiają się na pracy charytatywnej, trosce o życie wewnętrzne i działalności społecznej. Organizowana jest pomoc rodzinom ubogim, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, nabożeństwa i pielgrzymki.

W 1999 r., w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny 30-osobowa grupa członków Akcji Katolickiej udała się na spotkanie z Nim do Warszawy. W roku 2001 członkowie oddziału wzięli udział w I Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu, a w 2006 w kongresie diecezjalnym w Oświęcimiu. Akcja Katolicka była również współorganizatorem  dożynek Diecezjalnych w roku 2013, ponadto sprawuje pieczę wraz z wolontariuszami nad pielgrzymami udającymi się do sanktuarium na Jasnej Górze i do Łagiewnik. W roku 2016 diecezjalne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia odbyło się w Wieprzu.