Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Historia Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa wyraża miłość, składa cześć i wynagrodzenie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi świata, na wzór „pierwszej straży honorowej”, którą stanowiła Najśw. Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan, stojący pod krzyżem Chrystusa na Golgocie w chwili konania naszego Boskiego Zbawiciela. Dla powstania tej wspólnoty apostolskiej Bóg posłużył się zakonnicą – siostrą Marią od Najśw. Serca (1825 -1903 ), która żyła w klasztorze Najśw. Maryi Panny w Bourg – en Bresse we Francji. Tam 13 marca 1862 r. powołała ona Straż Honorową NSPJ. Dzieło to poprzedziły objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa w latach 1673 – 1675 wielkiej czcicielce tego Serca zakonnicy wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque, w klasztorze Nawiedzenia w Paray- le – Monial.

Wtedy Pan Jezus przekazał jej doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca i przepraszania Go za grzechy świata.

W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ zostało kanonicznie założone przez bpa Antoniego Gałeckiego przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869r. a dekretem nuncjusza Achillesa Rattiego – późniejszego papieża Piusa XI – podniesiono je do godności Arcybractwa dla całej Polski w dniu 19 stycznia 1919r. Główną siedzibę dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ ustanowiono w klasztorze Nawiedzenia NMP w Krakowie. I tak jest do dnia dzisiejszego.

W Wieprzu Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ ma długoletnią tradycję. Dokładnej daty nie znamy, ponieważ nie zachowały się odpowiednie dokumenty. Na podstawie archiwalnych zapisów znajdujących się w kancelarii parafialnej można stwierdzić, że Straż Honorowa NSPJ w Wieprzu istniała już przed II wojną światową. Jednak okres wojenny i okupacja naszego kraju utrudniły działalność apostolską i formacyjną Arcybractwa.

Potwierdzenie tego okresu znajduje się w pamiętniku mieszkańca Wieprza – Józefa Kołaczyka ( 1871- 1942 ) – rzeźbiarza, gdzie czytamy:

Dnia 3 maja 1918r. w I piątek miesiąca zaprowadzone zostało w naszym kościele nabożeństwo pod nazwą Straży Honorowej, za staraniem jednej z kobiet zwanej Zębowską. ” (str. 153 Pamiętnika)

„Dnia 8 stycznia 1928r. w święto Trzech Króli została założona kanonicznie w naszym kościele Straż Honorowa Serca Pana Jezusa, za ks. kanonika Marcina Krzysicy i ks. wikarego Antoniego Sawickiego. ” (str. 171 Pamiętnika)

Już jednak znacznie wcześniej był znany kult Bożego Serca, gdyż w roku 1883 powstaje Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1939 poświęcono pierwszy sztandaru Bractwa, a w 1949 drugi sztandar.

Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 37 osób. Członkowie Arcybractwa obierają jedną godzinę w ciągu dnia, w czasie której pamiętają w szczególny sposób o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiarują Mu wszystkie swoje zajęcia spełniane w ciągu tej godziny. Nazwiska członków są umieszczane wokół Serca Jezusowego na Zegarze strażowym, który znajduje się w kościele parafialnym.

W każdy I piątek miesiąca o godzinie 7:00 członkowie Straży Honorowej NSPJ gromadzą się na Eucharystii, zakończonej adoracją Najświętszego Sakramentu z zapalonymi świecami. Po Mszy Świętej odbywa się losowanie biletów zelatorskich, których treść stanowi podstawę do rozważania w danym miesiącu.

W celu zapewnienia właściwej formacji duchowej wszystkich członków wspólnoty, sprowadzane są na bieżąco niezbędne materiały strażowe oraz czasopismo „Wiadomości Straży Honorowej” z dyrekcji Arcybractwa z Krakowa.

W 2010r. z inicjatywy i przy pełnym zaangażowaniu księdza kanonika Stefana Klajmana został ufundowany nowy sztandar Straży Honorowej NSPJ. Poświęcenia sztandaru dokonał opiekun tej wspólnoty – ksiądz proboszcz, na Mszy Świętej w I piątek maja 2010r. W tym samym roku został umieszczony w kościele nowy Zegar Straży Honorowej z aktualnymi nazwiskami członków.

Ze względu na wartość historyczną starego sztandaru, jak również Zegara Straży Honorowej, ks. proboszcz podjął decyzję o przekazaniu obu zabytków do muzeum parafialnego.

W czerwcu – miesiącu poświęconemu szczególnej czci Boskiego Serca – członkowie Arcybractwa uczestniczą w nabożeństwach czerwcowych. W tym też miesiącu obchodzą główne święto patronalne – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podtrzymują również długoletnią tradycję adorowania Pana Jezusa ze świecami podczas procesji Eucharystycznych, szczególnie w święto Bożego Ciała oraz w oktawie.

Ufają że Najświętsze Serce Jezusa jest najlepszą drogą prowadzącą do uświęcenia i osiągnięcia życia wiecznego. Na tej drodze szukają umocnienia, powierzając się opiece Matce Boskiego Syna.